۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
اطلاع رساني الكترونيكي
اطلاع رساني الكترونيكي

نحوه ي تاسيس شعب ودفاتراستاني وشهرستاني احزاب وگروههاي سياسي داراي پروانه ي فعاليت از كميسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب

 

1-    دراجراي بند (1) ماده 11 وبند (ج) ماده 13 قانون نحوه فعاليت احزاب وگروه هاي سياسي؛ دبيران كل احزاب داراي پروانه فعاليت موظفند موضوع تاسيسشعبه ودفتر حزب متبوع را همراه با ارائه مدارك ذيل حسب مورد به استانداري( درمورد شعبه استاني) يا فرمانداري (درمورد دفتر شهرستاني) اطلاع دهند .

الف-  تكميل وارائه فرم شماره 1متضمن امضاءدبيركل ومهر حزب

ب-  تصوير پروانه ي فعاليت معتبر حزب ؛صادره از وزارت كشور

 ج- تصويرمرامنامه واساسنامه ي حزب ؛ درج شده در روزنامه ي رسمي كشور

 د- تكميل وارائه ي فرم شماره 2 حاوي مشخصات فردي مسئول شعبه يا دفتر 

 ه- نشاني دقيق شعبه يا دفتر

تبصره  احزابي مي توانند مطابق اساسنامه اقدام به تاسيس شعبه ودفتر نمايند كه مجمع عمومي وانتخا ب شوراي مركزي را انجام داده باشند.

2- شعبه:واحد فرعي حزب در استان مي باشد كه مطابق اساسنامه ي مربوط تاسيس مي شود .

3- دفتر: واحد فرعي حزب در شهرستان مي باشد كه مطابق اساسنامه ي مربوط تاسيس مي شود .

4- در صورت عدم تكميل يا نقص مدارك مسئول دفتر ،فرمانداري موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول تقاضا، مدارك را جهت تكميل ورفع نقص به دبيركل حزب متقاضي عودت نمايد.

5- فرمانداري موظف است پس ازدريافت واحراز صحت مدارك مذكور ، مطابق فرم شماره (5) تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول دفترحزب اعلام نمايد.بديهي است فاصله زماني دريافت واحراز صحت مدارك وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

6- فرمانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به معاونت سياسي استانداري اعلام نمايد واستانداري نيز متعاقبا"رونوشت تاييديه را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد.

7- درصورت عدم تكميل يا نقص مدارك مسئول شعبه ،استانداري (معاونت سياسي) موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول تقاضا ،مدارك را جهت تكميل ورفع نقص به دبيركل حزب متقاضي عودت نمايد.

8- استانداري (معاونت سياسي)موظف است پس از وصول تقاضا وصحت مدارك درخصوص استعلام سوابق مسئول شعبه از مراجع قانوني اقدام نمايد ونتيجه استعلام را حداكثر ظرف مدت 30 روز همراه با نظريه جهت رسيدگي كميسيون ماده10 به دبيرخانه كميسيون ارسال نمايد.

9- دبيرخانه كميسيون موظف است پس از تكميل پرونده گزارش آن را درنوبت طرح درجلسه كميسيون قرار دهد ومصوبه ي كميسيون را به استانداري مربوط ابلاغ نمايد.

10- استانداري موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول مصوبه ي كميسيون مطابق فرم شماره (6) تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول شعبه حزب اعلام نمايد. بديهي است فاصله زماني دريافت مصوبه كميسيون وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

تبصره  استانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد.

11- مسئولين شعب ودفاتر احزاب موظفند تغييرات مربوط به نشاني شعب ودفاترمتبوع را به صورت كتبي حسب مورد به استانداري وفرمانداري مربوط اعلام نمايند .

تبصره : مسئولين شعب ودفاتر احزاب موظفند گزارش ساليانه اقدامات خودرا جهت نظارت مقرردر قانون فعاليت احزاب وگروههاي سياسي حسب مورد به استانداري يا فرمانداري مربوطه ارسال نمايند.

12- رعايت ملاحظات ذيل در خصوص تاسيس شعب ودفاترفرعي احزاب ضروري است:

الف) عنوان حزبي شعبه ودفتر بايد دقيقا با عنوان مندرج در پروانه فعاليت صادرهاز وزارت كشور مطابقت داشته باشد. فهرست احزاب وگروه هاي سياسي (داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10) در سايت وزارت كشور درج شده است.

ب) موضوع تاسيس شعب ودفاتر احزاب بايستي به امضاي دبيركل حسب مورد به عنوان استانداريا فرماندار ارسال شود.

ج) احزاب داراي پروانه ي فعاليت استاني، تنها مي توانند در محدوده ي استان مربوط مبادرت به تاسيس دفتر نمايند.

د) يك نفر بطورهمزمان نمي تواند مسئول شعبه و دفتر در بيش از يك استان يا شهرستان باشد وهمچنين يك نفر نمي تواند همزمان مسئول شعبه يا دفتر بيش از يك حزب باشد.

فرم شماره (1) در خواست دبيركل يا نماينده هيت موسس به استانداري يا فرمانداري جهت تاسيس شعبه استاني يا دفتر شهرستاني

.....................................................................................................................................................................

فرماندار محترم شهرستان ........................                                                                                                          فرم 1

با سلام واحترام

با توجه به مفاد ماده (6) قانون نحوه ي فعاليت احزاب وگروههاي سياسي تقاضا دارد با تاسيس دفتر فرعي حزب ...................... كه مطابق مصوبه جلسه مورخ .....................كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب داراي مجوز تاسيس بوده ودر شرف در يافت پروانه نهايي فعاليت مي باشد، در شهرستان ...........

موافقت نماييد. ضمنا"فرم تكميل شده ي مشخصات فردي وتصوير تمامي صفحات شناسنامه وسه قطعه عكس 3در 4 مسئول پيشنهاديبراي دفتر اين حزب به پيوست مي باشد.

امضاء نماينده هيات موسس

رونوشت:

اداره كل سياسي وزارت كشور براي اقدام مقتضي

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

استاندار محترم استان ................................

فرماندار محترم شهرستان ........................                                                                                  فرم 1

با سلام واحترام

با توجه به مفاد قانون نحوه ي فعاليت احزاب وگروههاي سياسي تقاضا دارد مجوز تاسيس شعبه /دفتر اين حزب را كه داراي پروانه فعاليت به شماره ........ مورخ ....... از وزارت كشور واساسنامه ومرامنامه ي مصوب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب مي باشد، در استان / شهرستان ....... صادر نماييد. ضمنا"فرم تكميل شده ي مشخصات فردي وتصوير تمامي صفحات شناسنامه وسه قطعه عكس 3در 4 مسئول پيشنهادي براي شعبه /  دفتر اين حزب به پيوست مي باشد.

امضاء دبير كل

مهر حزب

رونوشت:

اداره كل سياسي وزارت كشور براي اقدام مقتضي

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 فرم شماره (2)                                                                                           الصاق عكس الزامي است

برگه مشخصات فردي مسئول شعبه استان - دفتر شهرستان                              

نام حزب: ...............................................................................                                        

1-    مشخصات فردي

نام : ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي: ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي قبلي: .................... شماره ملي: ......... نام مستعار: ............... شماره شناسنامه: .....................................

محل صدور : .................. تاريخ تولد: ............... محل تولد: ................ دين / مذهب : ......................................................

وضعيت تاهل: ........ متاهل/ مجرد     تابعيت: قبلي / فعلي   شغل: .. . محل كار: ... ..     سمت: ..........................................

نشاني دقيق محل سكونت : ........................................... شماره تلفن:     ثابت / همراه

نشاني دقيق محل كار : .......... ...................           شماره تلفن : ............................................................................................... .

2-    وضعيت خانوادگي:

 

نام ونام خانوادگي

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

شغل

آدرس وشماره تلفن

شماره ملي

پدر

 

 

 

 

 

 

مادر

 

 

 

 

 

 

همسر

 

 

 

 

 

 

3-    وضعيت تحصيلي :

ميزان تحصيلت: ............. .........         رشته تحصيلي: ..................   سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: .........................................

حل اخذ آخرين مدرك تحصيلي: ............................ نام آخرين موسسه آموزشي (دبيرستان/ دانشگاه): ............................................

آدرس موسسه: ....................................................................................................................................................................................

دوره هاي تخصصي يا آموزشي : .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

4-آثار وتاليفات: .................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

اينجانب ....................................... صحت مندرجات فوق را تاييد مي كنم .

تاريخ وامضاء

پس از تكميل والصاق عكس به همراه تصوير تمامي صفحات شناسنامه ،تصوير كارت ملي و2 قطعه عكس 6 در 4 ارائه شود.

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم شماره (3) استعلام از مراجع قانوني (به صورت محرمانه)
 

 .......................................................................................................................................................................................................................................

فرم شماره (4) تقاضاي دبيركل حزب... مبني بر دريافت مجوز فعاليت شعبه آن حزب در استان به همراه مدارك وپاسخ استعلام مراجع قانوني جهت رسيدگي كميسيون واعلام نتيجه به استانداري

 ............................................................................................................................................................................................................................................................

فرم شماره (5)اعلام وصول تقاضاي دبيركل حزب .... وصحت مدارك ارائه شده وتاييد فرايند تاسيس آن دفتر در شهرستان با امضاء فرماندار

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

فرم شماره (6) اعلام وصول تقاضاي دبيركل حزب .... وصحت مدارك ارائه شده وتاييد فرايند تاسيس آن شعبه در استان با امضاء استاندار

 

 

 

 

 

خلاصه دستورالعمل فوق

تاسيس شعبه استاني احزاب وگروههاي سياسي داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب

دبيران كل احزاب داراي پروانه فعاليت موظفند موضوع تاسيس شعبه حزب متبوع را همراه با ارائه مدارك به استانداري اطلاع دهند.

 

وزارت كشور   :    عنوان حزبي شعبه در سايت وزارت كشور بانك اطلاعاتي تشكل هاي سياسي  درج شده باشد.   www.moi.ir

             

 

    

-        تاسيس شعبه بايستي به امضاي دبيركل به عنوان استاندار ارسال شود.

-        تكميل وارائه فرم شماره 1 متضمن امضاء دبيركل ومهر حزب به پيوست فرم تكميل شده ي مشخصات   فردي ، تصوير تمامي صفحات شناسنامه وسه قطعه عكس 4 در 6 مسئول پيشنهادي براي شعبه

-        تصوير پروانه ي فعاليت معتبر حزب از وزارت كشور

-        تصوير مرامنامه ، واساسنامه حزب ؛درج شده در روزنامه رسمي كشور

-        تكميل وارائه فرم شماره 2 حاوي مشخصات فردي مسئول شعبه

دبيركل حزب :               -    نشاني دقيق شعبه در استان

 

    

                                                 

                    - وصول تقاضا وصحت مدارك درخصوص استعلام سوابق مسئول شعبه ازمراجع 

استانداري:               قانوني  ( دادگستري،اطلاعات وانتظامي استان )

                   -  ارسال نتيجه استعلام ظرف مدت 30 روزهمراه با نظريه جهت رسيدگي كميسيون ماده10                          

          

 

                

وزارت كشور :                - دبيرخانه پس از تكميل پرونده گزارش آن را در نوبت طرح در كميسيون قرار دهد.

  -  مصوبه كميسيون به استانداري ابلاغ شود.

 

 

 

                  - استانداري موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از وصول مصوبه ي كميسيون مطابق فرم شماره (6)   

استانداري :     تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول شعبه حزب اعلام نمايد. 

                  - فاصله زماني دريافت مصوبه كميسيون وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

                  - استانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد.

 

 

 

       مسئول شعبه :   - مسئول شعبه موظف است گزارش ساليانه اقدامات خودرا جهت نظارت مقرر در قانون فعاليت احزاب وگروههاي  

                             سياسي  به استانداري ارسال نمايند.

                            

                                 

 

                                   دبيرخانه احزاب وتشكل هاي سياسي استان خراسان جنوبي

 

Review: 3065
Update date: 2018/09/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal