۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
اطلاع رساني الكترونيكي
اطلاع رساني الكترونيكي

نحوه ي تاسيس شعب ودفاتراستاني وشهرستاني احزاب وگروههاي سياسي داراي پروانه ي فعاليت از كميسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب

 

1-    دراجراي بند (1) ماده 11 وبند (ج) ماده 13 قانون نحوه فعاليت احزاب وگروه هاي سياسي؛ دبيران كل احزاب داراي پروانه فعاليت موظفند موضوع تاسيسشعبه ودفتر حزب متبوع را همراه با ارائه مدارك ذيل حسب مورد به استانداري( درمورد شعبه استاني) يا فرمانداري (درمورد دفتر شهرستاني) اطلاع دهند .

الف-  تكميل وارائه فرم شماره 1متضمن امضاءدبيركل ومهر حزب

ب-  تصوير پروانه ي فعاليت معتبر حزب ؛صادره از وزارت كشور

 ج- تصويرمرامنامه واساسنامه ي حزب ؛ درج شده در روزنامه ي رسمي كشور

 د- تكميل وارائه ي فرم شماره 2 حاوي مشخصات فردي مسئول شعبه يا دفتر 

 ه- نشاني دقيق شعبه يا دفتر

تبصره  احزابي مي توانند مطابق اساسنامه اقدام به تاسيس شعبه ودفتر نمايند كه مجمع عمومي وانتخا ب شوراي مركزي را انجام داده باشند.

2- شعبه:واحد فرعي حزب در استان مي باشد كه مطابق اساسنامه ي مربوط تاسيس مي شود .

3- دفتر: واحد فرعي حزب در شهرستان مي باشد كه مطابق اساسنامه ي مربوط تاسيس مي شود .

4- در صورت عدم تكميل يا نقص مدارك مسئول دفتر ،فرمانداري موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول تقاضا، مدارك را جهت تكميل ورفع نقص به دبيركل حزب متقاضي عودت نمايد.

5- فرمانداري موظف است پس ازدريافت واحراز صحت مدارك مذكور ، مطابق فرم شماره (5) تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول دفترحزب اعلام نمايد.بديهي است فاصله زماني دريافت واحراز صحت مدارك وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

6- فرمانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به معاونت سياسي استانداري اعلام نمايد واستانداري نيز متعاقبا"رونوشت تاييديه را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد.

7- درصورت عدم تكميل يا نقص مدارك مسئول شعبه ،استانداري (معاونت سياسي) موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول تقاضا ،مدارك را جهت تكميل ورفع نقص به دبيركل حزب متقاضي عودت نمايد.

8- استانداري (معاونت سياسي)موظف است پس از وصول تقاضا وصحت مدارك درخصوص استعلام سوابق مسئول شعبه از مراجع قانوني اقدام نمايد ونتيجه استعلام را حداكثر ظرف مدت 30 روز همراه با نظريه جهت رسيدگي كميسيون ماده10 به دبيرخانه كميسيون ارسال نمايد.

9- دبيرخانه كميسيون موظف است پس از تكميل پرونده گزارش آن را درنوبت طرح درجلسه كميسيون قرار دهد ومصوبه ي كميسيون را به استانداري مربوط ابلاغ نمايد.

10- استانداري موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول مصوبه ي كميسيون مطابق فرم شماره (6) تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول شعبه حزب اعلام نمايد. بديهي است فاصله زماني دريافت مصوبه كميسيون وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

تبصره  استانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد.

11- مسئولين شعب ودفاتر احزاب موظفند تغييرات مربوط به نشاني شعب ودفاترمتبوع را به صورت كتبي حسب مورد به استانداري وفرمانداري مربوط اعلام نمايند .

تبصره : مسئولين شعب ودفاتر احزاب موظفند گزارش ساليانه اقدامات خودرا جهت نظارت مقرردر قانون فعاليت احزاب وگروههاي سياسي حسب مورد به استانداري يا فرمانداري مربوطه ارسال نمايند.

12- رعايت ملاحظات ذيل در خصوص تاسيس شعب ودفاترفرعي احزاب ضروري است:

الف) عنوان حزبي شعبه ودفتر بايد دقيقا با عنوان مندرج در پروانه فعاليت صادرهاز وزارت كشور مطابقت داشته باشد. فهرست احزاب وگروه هاي سياسي (داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10) در سايت وزارت كشور درج شده است.

ب) موضوع تاسيس شعب ودفاتر احزاب بايستي به امضاي دبيركل حسب مورد به عنوان استانداريا فرماندار ارسال شود.

ج) احزاب داراي پروانه ي فعاليت استاني، تنها مي توانند در محدوده ي استان مربوط مبادرت به تاسيس دفتر نمايند.

د) يك نفر بطورهمزمان نمي تواند مسئول شعبه و دفتر در بيش از يك استان يا شهرستان باشد وهمچنين يك نفر نمي تواند همزمان مسئول شعبه يا دفتر بيش از يك حزب باشد.

فرم شماره (1) در خواست دبيركل يا نماينده هيت موسس به استانداري يا فرمانداري جهت تاسيس شعبه استاني يا دفتر شهرستاني

.....................................................................................................................................................................

فرماندار محترم شهرستان ........................                                                                                                          فرم 1