۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
سوالات متداول تقسيمات كشوري

سوالات متداول دفتر تقسيمات كشوري

 1ـ شرح وظايف دفتر تقسيمات كشوري چيست ؟

نظام تقسيمات كشوري عبارتست از تقسيم و ساماندهي فضاي سرزميني به واحدهاي همگن به منظور اعمال حاكميت ملي، فراهم آوردن موجبات هماهنگي در فعاليت‌هاي مختلف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و محلي و نهادهاي انقلاب اسلامي در جهت اجراي سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران.

مطابق قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و آئين نامه اجرائي آن: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

روستاها، مزارع و مكان‌هاي تابع و مستقل در تابعيت دهستان و شهرها در تابعيت بخش واقع مي‌گردند.

از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود (ماده 12 قانون) و هرگونه انتزاع و الحاق، تبديل، ايجاد، تجميع و ادغام، تعيين و تغيير مركزيت و نامگذاري و تغيير نام واحدهاي تقسيمات كشوري (به غير از استان) به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد شد (ماده 13 قانون).

رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است (ماده 14 قانون).

متولّي اجراي قانون فوق، وزارت كشور (دفتر تقسيمات كشوري) مي‌باشد. در اين راستا، كليه پيشنهادات در قالب گزارش توجيهي از سوي استانداري‌ها به وزارت كشور و از سوي وزارت كشور تحت عنوان طرح تصويبنامه به هيأت وزيران ارسال شده و در صورت تصويب و ابلاغ قابليت اجرا مي‌يابد.

2ـ فرآيند انتخاب نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري چيست؟

الف- در راستاي اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و ماده 21 آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل مربوطه موضوع نام‌گذاري واحدها و عناصر، ضروري است نام پيشنهادي همراه با دلايل توجيهي و به صورت رسمي به فرمانداري مربوطه اعلام و در " كارگروه نامگذاري شهرستان" بررسي و در صورت تأييد به "كارگروه نامگذاري استان" ارسال گردد.

ب- پس از بررسي موضوع در كارگروه استان و در صورت تأييد پيشنهاد مزبور در قالب فرم‌هاي استاندارد گزارش توجيهي به وزارت كشور ارسال و در " كارگروه نامگذاري تقسيمات كشوري" مطرح مي‌گردد. چنانچه موضوع مورد تأييد قرار گيرد طي طرح تصويب‌نامه‌اي به هيأت وزيران ارسال كه در صورت تصويب و ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد شد.

ج- مصوبات شوراهاي اسلامي موضوع نام‌گذاري حوزه‌هاي شهري در كارگروه نام‌گذاري شهرستان بررسي و در صورت مطابقت با مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي دستورالعمل با امضاء و تأييد فرماندار مربوطه ابلاغ مي‌گردد.

د- موضوع نام‌گذاري ساير عوارض انساني با پيشنهاد سازمان يا نهاد مربوطه همراه با دلايل توجيهي و از طريق كارگروه نامگذاري استان قابل بررسي و اقدام است.

ه- موضوع نام‌گذاري عوارض جغرافيايي (طبيعي) از طريق كارگروه نام‌گذاري استان و با اخذ نظر نمايندگان سازمان‌هاي جغرافياي نيروهاي مسلح و سازمان نقشه‌برداري قابل بررسي و اقدام است.

3ـ اصول و شاخص‌هاي انتخاب نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري كدامند؟  

1-نام‌هاي جغرافيايي در حكم شناسنامه كشور و ملت و بخش مهمي از فرهنگ، تاريخ و ارزش‌هاي معنوي جمهوري اسلامي ايران هستند از اين رو حفظ و پاسداشت آنها به عنوان ميراث فرهنگي و معنوي ضروري است.

2- براي انتخاب نام عناصر و واحدهاي جديد، اولويت با انتخاب نامي است كه بيانگر هويت جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي منطقه بوده و به تقويت حاكميت و همگرايي ملي بينجامد.

‌3- تغيير نام تنها در موارد استثنايي و فقط درخصوص نام‌هايي كه نامناسب (توهين‌آميز) بوده يا از نظر جغرافياي، تاريخي و فرهنگي با مكان متبوع خود منطبق نباشند، انجام خواهد شد.

4-نام‌هاي تاريخي باستاني، قديمي و نام‌هايي كه در اسناد، متون و كتب و نقشه‌هاي تاريخي ثبت و ضبط شده‌اند مصون از تغييراند.

5-نام‌گذاري عوارض طبيعي، انساني، حوزه‌هاي شهري، شهرك‌ها و شهرهاي جديد مشمول مقررات فوق خواهد بود (به دستورالعمل نامگذاري و تغييرنام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري و عوارض جغرافيايي رجوع شود).

4ـ فرآيند تخصيص كُد به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري چيست؟

در راستاي اجراي ماده 26 و 27 آئين‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري موضوع كدگذاري واحدها و عناصر تقسيمات كشوري پس از تصويب و ابلاغ عناصر و واحدهاي تقسيماتي جديد از سوي هيأت وزيران و در موارد استثنايي مجلس شوراي اسلامي، كدهاي سلسله مراتبي، شناسه ملي و جهاني به آنها تخصيص يافته و به كليه ارگانها ابلاغ شده كه لازم الاتباع مي‌باشد.

5ـ اطلاعات و داده‌هاي تقسيمات كشوري كدامند و نحوه اخذ آنها چگونه است؟

1-اسناد و مصوبات تقسيمات كشوري، اطلاعات فرم‌هاي يك و دو و مشتمل بر (مصوبات دهستان بندي كاغذي، رؤيت در محل دفتر)

2-فهرست روستاها، مزارع و مكان‌ها (كاغذي، رؤيت در محل دفتر) ، نشريات نام، تابعيت، تاريخ تأسيس و كد و .. (فايل رقومي)

‌3-نقشه‌هاي 1:250000 تقسيمات كشوري مصوب هيأت وزيران (كاغذي و فايل رقومي)

4-فهرست شهرها و واحدهاي تقسيمات مرزي (فايل رقومي)

5-در راستاي اجراي مصوبه شماره 62035/ت15701هـ مورخ 11/5/76 هيأت وزيران، پس از مكاتبه رسمي با مديريت دفتر تقسيمات كشوري و اعلام درخواست اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز به دو صورت تبادل داده يا پرداخت هزينه مرتبط به شماره حساب 2171109002001 به نام خزانه و با عنوان درآمد حاصل از فروش نقشه و نشريه اطلاعات ارائه مي‌شوند.

Review: 3665
Update date: 2018/09/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal