۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
بخشنامه دفاتر احزاب در شرف اخذ پروانه نهايي
بخشنامه شماره 95158 نحوه تاسيس دفاتر احزاب در شرف دريافت پروانه نهايي فعاليت ....

جمهوري اسلامي ايران

وزارت كشور

معاونت سياسي

 

  استانداران محترم سراسر كشور

با سلام

احتراما"؛ با عنايت به مفاد ماده (6) قانون نحوه فعاليت احزاب وگروه هاي سياسي مبني بر ارائه اسناددفاتر رسمي حداقل يك سوم از مراكز استان هاي كشور (براي احزاب ملي) ويك سوم ازشهرستان هاي استان (براي احزاب استاني) جهت دريافت پروانه نهايي فعاليت احزاب از كميسيون ماده 10قانون فوق الذكرمستدعي است دستور فرماييدفرمانداران استان متبوع در خصوص تقاضاي تاسيس دفاتر احزاب در شرف اخذ پروانه نهايي مطابق فرايند ذيل اقدام نمايند.

1-    نماينده هيات موسس حزب با گستره فعاليت ملي كه داراي مجوز تاسيس از كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب بوده ودر مرحله دريافت پروانه نهايي فعاليت مي باشد. مي بايست مدارك زير را به فرماندار مركز استان ارائه نمايد.

الف) فرم تكميل شده شماره (1) تقاضاي تاسيس متضمن امضاء نماينده هيات موسس

ب)تصوير نامه موافقت كميسيون ماده 10 با تاسيس حزب

ج)تصويرفرم تكميل شده گزارش هيات رئيسه مجمع عمومي تاسيس

د)فرم تكميل شده شماره (2) حاوي مشخصات فردي مسئول دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا

ه)نشاني دقيق دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا

2-  نماينده هيات موسس حزب با گستره فعاليت استاني كه داراي مجوز تاسيس از كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب بوده ودر مرحله در يافت پروانه نهايي فعاليت مي باشد. مي بايست مدارك زير را به فرماندار ارائه نمايد.

الف)فرم تكميل شده شماره (1) تقاضاي تاسيس متضمن امضاء نماينده هيات موسس

ب)تصوير نامه موافقت كميسيون ماده 10 با تاسيس حزب

 ج)تصوير فرم تكميل شده گزارش هيات رئيسه مجمع عمومي تاسيس

 د)فرم تكميل شده شماره 2 حاوي مشخصات فردي مسئول دفترحزب در شهرستان مورد تقاضا

 ه)نشاني دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا

3- درصورت عدم تكميل يا نقص مدارك مذكور فرماندار موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول تقاضا مدارك را جهت تكميل ورفع نقص به نماينده هيات موسس حزب متقاضي عودت نمايد.

4- فرماندار موظف است پس از دريافت واحراز صحت مدارك مذكور مطابق فرم شماره 3 تاييديه رسمي تاسيس را به مسئول دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا اعلام نمايد .بديهي است فاصله زماني دريافت واحراز مدارك وصدور تاييديه نبايد بيش از يك هفته باشد.

5- فرمانداري موظف است نسخه اي از تاييديه مذكور را به معاونت سياسي استانداري اعلام نمايد. واستانداري نيز متعاقبا" رونوشت تاييديه را به دفتر سياسي وزارت كشور ارسال نمايد

6- مسئول دفتر شهرستاني حزب موظف است تغييرات مربوط به نشاني دفتر وگزارش ماهيانه اقدامات را جهت نظارت مقرردر قانون فعاليت احزاب وگروه هاي سياسي به فرمانداري مربوطه ارسال نمايند .

7- در صورت عدم صدور پروانه نهايي فعاليت براي حزب متقاضي از سوي كميسيون ماده 10 قانون احزاب ؛ تاييديه صادره براي تاسيس دفتر شهرستاني حزب ملغي مي گردد.

8- رعايت ملاحظات ذيل درخصوص تاسيس دفاتر فرعي احزاب ضروري است

الف) عنوان دفتر حزب بايد دقيقا" با عنوان مندرج در مجوز تاسيس صادره از كميسيون ماده 10مطابقت داشته باشد.

ب) احزاب داراي مجوز تاسيس با گستره استاني ،تنهامي توانند در محدوده ي شهرستان هاي استان مربوط مبادرت به تاسيس دفتر نمايند.

ج)يك نفر همزمان نمي تواند مسئول دفتر حزب در بيش از يك شهرستان باشد و همچنين يك نفر نمي تواند همزمان مسئول دفتر شهرستاني بيش از يك حزب باشد .

.......................................................................................................................................................................

فرماندارمحترم شهرستان ........................                                       فرم 1

با سلام واحترام

با توجه به مفاد ماده (6) قانون نحوه ي فعاليت احزاب وگروههاي سياسي تقاضا دارد با تاسيس دفتر فرعي حزب ...................... كه مطابق مصوبه جلسه مورخ .....................كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب داراي مجوز تاسيس بوده ودر شرف در يافت پروانه نهايي فعاليت مي باشد، در شهرستان ...........

موافقت نماييد. ضمنا"فرم تكميل شده ي مشخصات فردي وتصوير تمامي صفحات شناسنامه وسه قطعه عكس 3در 4 مسئول پيشنهادي براي دفتر اين حزب به پيوست مي باشد.

امضاء نماينده هيات موسس

رونوشت:

اداره كل سياسي وزارت كشور براي اقدام مقتضي

 

 

 

Review: 2940
Update date: 2018/10/01
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal